Aktivnosti u toku

1.    Rješavanje zahtjeva, prigovora i žalbi u vezi izdavanja Licenci za pružanje usluga želj.prevoza,

2.    Rješavanje zahtjeva, prigovora i žalbi u vezi izdavanja Dozvole za upravljanje želj infrastrukturom,

3.    Rješavanje zahtjeva, prigovora i žalbi u vezi izdavanja Dozvole za korišćenje želj vozila, dijelova i opreme za željezničku infrastrukturu,

4.    Izrada neophodnih Uputstava za rad iz nadležnosti Regulatornog odbora,

5.    Izrada Uputstva o nacionalnom registru vozila (ova aktivnost je vezana za uspostavljanje baze podataka o željezničkim vozilima koja imaju dozvolu za saobraćaj u međunarodnom saobraćaju u skladu sa članom 13 stav 1 ATMF-a i odlukom Evropske komisije 2007/756/EC od 9 Novembra 2007, kao što je predviđeno članom 14(4) i (5) Direktive 96/48/EC i 2001/16/EC).

6.    Izdavanje sertifikata Tijelu nadležnom za održavanje (ECM-u),

7.    Odobravanje stavljanja u upotrebu (funkciju) strukturalnih podsistema koji sačinjavaju trans-evropski konvencionalni željeznički sistem u skladu sa članom 14 Direktive 2001/16/EC i provjera da oni funkcionišu i da su održavani u skladu sa relevantnim osnovnim zahtjevima (Na osnovu prispjelih zahtjeva);

8.    Odobravanja stavljanja u upotrebu (funkciju) novih i značajno izmijenjenih voznih sredstava (Na osnovu prispjelih zahtjeva);

9.    Nadzor i provjeravanje kroz redovne inspekcije da se vozna sredstva kao i strukturalni podsistemi za koje je izdata dozvola koriste na način i u uslovima za koje dozvola važi. Rad inspekcije je vezan za novu sistematizaciju ROŽ BiH i za objavi Instrikcije o bezbjednosti i interoperabilnosti.

10.  Ažuriranje RŽVa (Registra željezničkih vozila)

11.  Izdavanje, obnavaljanje, izmjena i poništavanje relevantnih dijelova sertifikata o bezbjednosti i dozvola za bezbjednost dodijeljenih u skladu Zakonom o željeznici BiH i Instrukciji o bezbjednosti i interoperabilnosti željezničkog sistema (osnov Direktiva 2008/110/EC) i provjera da su uslovi i zahtjevi dati u njima  ispunjeni i da menadžeri za infrastrukturu i željeznička preduzeća rade prema zahtjevima zakona Zajednice ili nacionalnog zakona;

12.  Praćenje, promovisanje, sprovođenje i razvijanje bezbjedonosnog regulatornog okvira uključujući i sistem obavezujućih propisa za bezbjednost;

13.  Nastavak aktivnog učešća u radu Tehničke grupe OTIF-a i učešće na obukama iz oblasti bezbjednosti i interoperabilnosti željezničkog sistema.

14.  Praćenje EU Direktiva, Regulativa i Odluka,

15.  Učestvovanje u radu međunarodnih organizacija OTIF, SEETO, i učešće na međunarodnim skupovima Regulatornih tijela željeznica,

16.  Predstavljanje rada ROŽ BiH javnosti i na skupovima regulatornih tijela iz okruženja

17.  Učešće osoblja Regulatornog odbora na obukama koje organizuje Agencija za državnu službu BiH,

18.  Izdavanje dozvole za upravljanje javnom željezničkom infrastrukturom za ŽRS

19.  Izdavanje dozvole za upravljanje javnom željezničkom infrastrukturom za ŽFBIH