Saradnja sa međunarodnim organizacijama

  • Kooperacija sa servisom evropskih institucija
    • Evropska unija Agencija za željeznice
    • Komitetom interoperabilnosti i sigurnosti
    • Evropski fond (PHARE, CARDS…)
  • COTIF/OTIF
  • SEETO